Вручение Премии ТИ в Тегеране.

http://www.ng.ru/fakty/2016-05-19/3_makarenko.html
https://godliteratury.ru/events/knigi-rossii-otpravyatsya-v-tegeran
http://rg.ru/2016/05/05/na-tegeranskoj-knizhnoj-iarmarke-vruchili-rossijskuiu-premiiu-terra-incognita.html
http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=25903
http://www.labirint.ru/news/13852/
http://knigozavr.ru/2016/05/10/olga-shatoxina-dialog-kultur/
http://www.moskvam.ru/news/
http://www.moskvam.ru/news/new_287.html
http://reshetoria.ru/literaturnye_hroniki/meynstrim/news7178.php
http://terraart.ru/?p=3088
http://artmoskovia.ru/rossiya-spetsialnyiy-gost-xxix-tegeranskoy-mezhdunarodnoy-knizhnoy-yarmarki.html

AIR JORDAN